БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ

Свикване на Общо събрание на БФАМС за 2024 г.

Управителният съвет на Българска Федерация по Автомоделни Спортове на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 27.01.2024 г. / събота / от 12.30 часа в Конферентна зала на Йелоу Такси ул. ,,Обиколна“ 21 , ж-к Дружба 2 гр. София, при следния Дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на БФАМС за 2023г.;

  2. Финансов отчет за 2023 г.;

  3. Приемане на Спортен календар на БФАМС за 2024 г.;

  4. Предложения за нов УС и избор на нов Управителен съвет;

  5. Обсъждане на предложения за промени в Правилника на БФАМС;

  6. Обсъждане на предложения за промени в Устава на БФАМС

  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Предложения относно спортен календар за 2024 г., промени в правилника и всичко касаещо дейността и развитието на БФАМС да се изпращат на bfamsfed@abv.bg / за запознаване на останалите членове с тях преди събранието /.

На събранието могат да присъстват всички заинтересувани от развитието на автомоделения спорт, да дават и презентират своите предложения относно организацията и развитието на БФАМС /желателно е предложенията предварително да са изпратени на посочения имейл/. Окончателните решения се гласуват от клубовете членове на БФАМС /или от упълномощен техен представител/.

*************************************************************************

На 27.01.2024 г. / събота / от 10.00 ч. в гр. София в Конферентна зала на Йелоу Такси ул. ,,Обиколна“ 21 , ж-к Дружба 2, ще се проведе Годишно Награждаване на победителите в Държавното Първенство на БФАМС за 2023г. / КУПИ 1 – 3 място за всички класове. /

************************************************************************

26.12.2023 г.