БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОДЕЛЕН СПОРТ
www.automodelsport.com bfamsfed@abv.bg

 

Свикване на Общо събрание за 2023 г.

Управителният съвет на Българска Федерация по Автомоделни Спортове на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 05.02.2023 г. гр. Баня / Карлово / в Конферентна зала на Хотел ,,Строител“ от 10.00 часа при следния Дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на БФАМС за 2022г.;

  2. Финансов отчет за 2022 г.;

  3. Приемане на Спортен календар на БФАМС за 2023 г.;

  4. Предложения за нов УС и избор на нов Управителен съвет;

  5. Обсъждане на предложения за промени в Правилника на БФАМС;

  6. Обсъждане на предложения за промени в Устава на БФАМС

  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Предложения относно спортен календар за 2023 г., промени в правилника и всичко касаещо дейността и развитието на БФАМС да се изпращат на bfamsfed@abv.bg / за запознаване на останалите членове с тях преди събранието /.

На събранието могат да присъстват всички заинтересувани от развитието на автомоделения спорт, да дават и презентират своите предложения относно организацията и развитието на БФАМС /желателно е предложенията предварително да са изпратени на посочения имейл/. Окончателните решения се гласуват от клубовете членове /или упълномощен техен представител/ на БФАМС.

*************************************************************************
/ На 04.02. 23г. – събота, от 17.00ч. в Конферентна зала на Хотел ,,Строител“, ще се проведе Годишно Награждаване на победителите в Държавното Първенство на БФАМС за 2022г. – за всички класове.

Нощувка / събота вечер / в Хотел ,,Строител“ с включена закуска, ще е в размер на 60 лв. – за стая.

Молим да заявите своята нощувка за 04.02 23г. до 09.01. 23г. / понеделник / на bfamsfed@abv.bg или на тел. 0889 323015 или вайбър – Д. Петров. След тази дата организаторите не поемат ангажимент при осигуряване места за нощувки /

************************************************************************